OTVOREN EU NATJEČAJ IZ MJERE IV.4. PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

201902.28
0

Ukupni budžet, tj. iznos potpore po Korisniku ZA Mjeru IV.4.?

Ukupni budžet iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.godine je 12.000.000,00 EUR, tj. po korisniku iznos potpore je 7.500.000,00 kuna.

Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje?

Korisnik je za aktivnosti koje su predmet potpore osim odredbi Pravilnika i Natječaja, dužan poštivati sve zakonske i podzakonske propise koji su primjenjivi na te aktivnosti. Slijedom navedenoga, Natječajem su definirani dokumenti koje je potrebno dostaviti u svrhu dokazivanja istog, a osim toga, Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo, zadržavaju pravo od korisnika zatražiti i drugu dokumentaciju za potrebe postupaka odabira i odobravanja operacija te njihovih provjera.

Rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu?

Navedeni rokovi za podnošenje Zahtjeva za isplatu su definirani uzimajući u obzir prve rokove trajanja natječaja te će se produljenje trajanja Natječaja uzeti u obzir i kod rokova za dovršenje operacija, tj. podnošenje Zahtjeva za isplatu. Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 01. rujna 2020.godine.

Rok za dobivanje odluka o dobivanju bespovratnih sredstava?

Odredbama Pravilnika definiran je postupak obrade Zahtjeva za potporu i donošenja Odluka. Dinamika među ostalim ovisi o zaprimljenim Zahtjevima za potporu, tj. njihovom broju i opsegu. Također, donošenje Odluka ovisi o iznosu tražene potpore koji se utvrđuje po zaprimanju svih Zahtjeva za potporu.

Postupci provedbe nabave?

Postupci provedbe nabave su definirani Prilogom II. Natječaja i primjenjuju se jednako na sve korisnike, neovisno o pravnom obliku. Ukoliko je nabava prethodno provedena, korisnik može dostaviti pripadajući račun, ali je dužan pribaviti još dvije ponude, važeće u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, na način kako je definirano u Prilogu II. za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture predmeti potpore i koji su uvjeti?

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, tj. ulaganja u objekte za preradu i popratne aktivnosti navedene u članku 4. Pravilnika, pod uvjetom da je korisnik registriran za djelatnost prerade te da je korisnik odobrenog/registriranog objekta za preradu prema posebnim propisima.

Kriteriji za odabir operacija u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“?

Kriteriji za odabir operacija nisu kriteriji prihvatljivosti već kriteriji kojima se dodjelom bodova daje prednost određenim operacijama sukladno prioritetima definiranim Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., tj. onim operacijama koje će najviše doprinijeti zadanim ciljevima

Prihvatljivi troškovi i ulaganja u okviru Mjere IV.4.?

Prihvatljivi troškovi:

 1. a) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za preradu proizvoda;
 2. b) kod ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda, troškovi opremanja objekata za preradu proizvoda, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 3. c) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 4. d) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 5. e) kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 6. f) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada objekata za preradu proizvoda, i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija objekta za preradu proizvoda i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 7. g) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 8. h) opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

Prihvatljiva ulaganja:

 1. a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
 2. b) ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
 3. c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
 4. d) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
 5. e) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
 6. f) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
 7. g) ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. ovoga članka moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

 1. a) štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada;
 2. b) unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta;
 3. c) podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;
 4. d) u vezi su s preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;
 5. e) u vezi su s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28.06.2007.);
 6. f) rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU projekata, slobodno nam se obratite na službeni mail:info@geniusconsulting.hrili nas nazovite na telefon 01/ 48 44 539.