Uskoro se otvara EU natječaj “Inovacije u S3 područjima”

201902.12
0

Svrha (cilj) Poziva

 • Podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih  proizvoda/usluga na tržište.
 • U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanju patenata, troškova osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).
 • Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište.
 • Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

*Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište. Preduvjet za početak procesa komercijalizacije je postojanje dovršenog ili gotovo dovršenog prototipa tehnologije / proizvoda / usluge / sustava / poslovnog modela testiranog u simuliranom ili stvarnom okruženju ili dovršena projektna dokumentacija za izvedbu prototipa ili dr.

Prijavitelj

 • Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik

Ostali bitni uvjeti za Prijavitelje

 • Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi
 • Ukoliko nema, Prijavitelj poslovni nastan u RH mora registrirati do trenutka dodjele potpore
 • Jednom prijavitelju može biti dodijeljena samo jedna potpora
 • Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga te mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti
 • Prijavitelju mora imati jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • Rezultati projekta moraju se zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 godine nakon godine završetka projekta
 • Trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora
 • Prijavitelj ne smije započeti s provedbom aktivnosti prije podnošenja projektnog prijedloga.

Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH. U okviru S3, RH je definirala 5 prioritetnih tematskih područja:

 1. Zdravlje i kvaliteta života,
 2. Energija i održivi okoliš,
 3. Promet i mobilnost,
 4. Sigurnost
 5. Hrana i Bio-ekonomija.

Sva područja odgovaraju na temeljne društvene izazove te se oslanjaju na tradiciju razvoja industrijskih sektora u RH kao i trendove na svjetskom tržištu vezane uz definiranje novih smjerova razvoja temeljenog na istraživanju i razvoju i poticanje industrija u nastajanju. Tematska prioritetna područja su područja primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija i razvoj novih proizvoda i usluga, a projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva morat će, sukladno S3, biti u okviru jednog ili više tematskih prioritetnih područja. Unutar pet tematskih prioritetnih područja obuhvaćeno je 13 pod-tematskih prioritetnih područja.

RH je također u okviru S3 definirala dvije horizontalne teme, koje mogu pridonijeti većoj dodanoj vrijednosti hrvatske proizvodnje i potaknuti nastajanje novih gospodarskih aktivnosti, porast produktivnosti hrvatskog gospodarstva i nastanak novih i održivih poslovnih prilika. To su Ključne razvojne tehnologije i Informacijsko-komunikacijske tehnologije koje mogu imati primjenu u više tematskih prioritetnih područja hrvatskog gospodarstva i od velike su važnosti za razvoj zemlje. Njihova primjena u okviru projektnih prijedloga koji će imati mogućnost javljanja na ovaj Poziv donijet će prijavitelju dodatne bodove prilikom ocjene kvalitete projektnog prijedloga.

Projektni prijedlog u okviru ovog poziva mora biti u okviru jednog ili više prioritetnih područja:

Iznos potpore

 • Regionalne potpore za ulaganje 1.000.000 HRK – 10.000.000 HRK
 • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja 000.000 HRK – 20.000.000 HRK
 • Potpore male vrijednosti  ne može prelaziti 10% vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 750.000 HRK

Intenzitet sufinanciranja

Regionalne potpore za ulaganje:

 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća
 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • do 50% prihvatljivih troškova

Potpore male vrijednosti

do 65% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

 • Ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanje patenata, troškovi osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).
 • Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište.
 • Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge)

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz prethodne točke
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

 • Regionalne potpore za ulaganje

Ulaganje u materijalnu imovinu:

 • trošak preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva, opreme, alata,  strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu  s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja do 80% ukupne vrijednosti projekta
 • neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda) nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja)
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt
 • troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama 
 • troškovi znanja i patenata
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba
 • Potpore male vrijednosti
 • informiranje i vidljivost do 15.000 HRK
 • priprema dokumentacije za prijavu do 40.000 HRK
 • upravljanje projektom
 • revizija projekta
 • troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 • troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).

Neprihvatljivi sektori

 • Primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • Zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena
 • Aktivnosti ili troškovi povezani uz sektor ribarstva i akvakulture
 • Ulaganje u sektorima: poslovanja nekretninama (NKD 68), djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD: 64, 65, 66), povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda, socijalne skrbi sa smještajem (NKD 87), pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD 69)

Sažetak je rađen temeljem eSavjetovanja i moguće je da po objavi natječaja dođe do određene promjene uvjeta.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9715

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u pripremi i provedbi EU i ostalih projekata, izradi investicijskih studija, poslovnih planova, itd., slobodno nam se obratite na službeni mailinfo@geniusconsulting.hrili nas nazovite na telefon 01/ 48 44 539.